Our DPOs

 

FAISAL MUKHAR (PSP)

09-09-2017 TO DATE

 
 
Muhammad Umar F. Salamat
PSP
Jul 2016 To 08-09-2017
 
Khalid Bashir Cheema
PSP/QPM
Jun 2016 - Jul 2016
Basharat Mahmood
TI/QPM
Jan 2015 - Jun 2016
   
Syed Junaid Arshad
PSP
Jul 2014 - Jan 2015
Ameer Taimour Khan
PSP
Jun 2013 - Jul 2014
   
Sadiq Ali
PSP
Apr 2013 - Jun 2013
Ameer Taimour  Khan
PSP
Feb 2012 - Apr 2013
   
Rana Shahid Pervaiz
PSP
Dec 2011 - Feb 2012
Dar Ali Khan Khattak
PSP
Apr 2011 - Dec 2011
   
Abdul Rab Ch.
PSP
Jan 2011 - Apr 2011
Awais Ahmad
PSP
Jan 2011 - Jan 2011
   
Dar Ali Khan Khattak
PSP
Apr 2009 - Jan 2011
Afzaal Ahmad Kausar
PSP
Apr 2009 - Apr 2009
   
 
Dr. Masood Saleem
PSP
May 2008 - Apr 2009
Muhammad Wisal Fakhar Sultan
PSP
May 2008 - May 2008
   
 
Dr. Muhammad Akhtar Abbas
PSP
Feb 2007 - Apr 2008
Waqar Haider
PSP
Dec 2002 - Feb 2007